اسب سواری کیش

باشگاه اسب سواری کیش ،دارای پیست کرس سوارکاری قیمت تور کیش و مانژ بوده و در کنار مجموعه المپیک کیش واقع است.