خاک کیش

تکامل و ارزش خاک – ضخامت لایه های خاک نواحی بایر جزیره گاه از چند سانتی متر دست درازی نمی کند. احتمالاً این لایه های اندک به ظاهر ارزش چندانی نداشته باشد ولی، اگر فاصله و موعد برپایی تکامل خاک برای هر سانتی متر از ضخامت لایه آن در زمین های جزیره که بین 800 – 1200 سنه است را در نظر بگیریم آن گاه به ارزش راستین آن پی خواهیم برد. در دوره ی طولانی تکامل خاک، سازواره های ذره بینی زنده ی (میکروارگانیسم) بسیاری، با کار و جنبش خود سبب حالت کلوئیدی خاک برای تثبیت آن و جلوگیری از پراکنش به وسیله ی باد و شستشو توسط آب باران شدند. بدین ترتیب خاک مرده به تدریج زنده و به بستر حیاتی برای رویش گیاه و زیستگاه موجوات زنده خشکی تبدیل شد. پروا به این سعی درازمدت (چندین هزارساله) طبیعت در تکامل خاک، هر انسان متفکر و رئیس را به رعایت تور لحظه آخری کیش نوروز 97 مسائل مربوطه به حفظ آن در حدی که لازم است وادار می سازد.

با شناخت ارزش واقعی هر سانتی متر مربع خاک در مذهب جا دارد،در هر کار و جنبش عمرانی، به اخص در به کارگیری ماشین های وزین (بولدوزرها و بیل مکانیکی و هر وسیله سایر از این قبیل)، نگهداری خاک کاملاً تحت مراقبت و کنترل باشد لغایت خاک پیش از سطح مورد لزوم ساخت و ساز هر سازه، ویرانی نگردد. خاک برداری های غیرضروری، کند و کاوهای بی جهت که در جا به جای جزیره صورت می گیرد و دیگر تخریب هائی از این قبیل که می تواند برای گسترش استوار و مسائل زیست محیطی فاجعه باشد – مانند هرجای دیگر گیتی – باید متوقف شود. در عالم کنونی حتی در بیابان ها نیز حفاظت از خاک رعایت می شود. مثلاً از عبور وسیله سنگین روی زمین های بایر که مایه فشردگی خاک سطحی و سترون نمودن آن از رویش گیاه می گردد جداً خودداری می شود. در برخی از کشورها قانونی است که در پیرامون های شکار نباید سطح چرخ های اتومبیل از بی گمان معین پهن تر و یا وزن اتومبیل از حدّ لازم بیش تر باشد.