سیستم جوی جزیره کیش

جهت وزش بادهای روی جزیره تقریباً مشخص و شناخته شده است. بادهای غالب و مستولی جزیره ی دین اغلب بادهای غربی و جنوب غربی اند. جهت بادها معمولاً با تغییرارتفاع آفتاب و به عبارت دیگر با جایگزینی فصل تغییر می کند. در ایام گرم که مدت آن طولانی است، جهت بادهای جزیره جنوبی و برخی مواقع جنوب غربی است ولی در ایام پائیز و زمستان جهت بادها شمال غربی و غربی است. در خلال این ورزش ها هر از گاه بادهای قیمت تور کیش  شمالی و شرقی و دیگر جهات فرعی سایر نیز می وزند. از بادهای محلی ناحیه ای می باید از باد شمال، یا باد نأشی، باد نشتی، باد شرجی، باد شرقی و باد سهلی که در اصطلاح محلی به آن باد ساحلی می گویند اسم برد.

برای بررسی و مطالعه جریان های جوی، به ویژه جریان های ستانی باید به موقعیت مکانی دین در میانی دو خشکی بزرگ فلات ایران و عربستان پروا نمود. در تابستان ها که هوای ایران و عربستان گرم و داغ می شود، یک سیستم کم خفگی گرمایشی به اسم سیستم کم خپگی پاکستان یا خلیج فارس با دو مرکز، یگانه روی پاکستان و دیگری روی خلیج فارس که در آن جریان پرفشار حریم حاره ای مستقر است ایجاد می شود. جریان پرفشار حریم حاره – روی سیستم مختصر فشار مایه صافی هوا و رسیدن پرتوهای بسیار خورشید به زمین شده و با تشدید پرتو جریان ناچیز تنگنا زیرین باعث نوعی وارونگی گرمایشی می گردد. هرچند این وارونگی در وقوع بارش های ایران نقشی ندارد، اما در کیفیت هوای ناحیه تأثیر گذار است. این سیستم کم خپگی خلیج فارس هوای ارتفاعات عراق و صحرای عربستان را مکیده، باعث وزش باد از ناحیه ی عراق، جلگه خوزستان و ناحیه ی زاگرس که بادی ملایم و خشک و موسوم به رزرو تور کیش «باد شمال» است می گردد. البته از جهات جنوب و جنوب غربی نیز هوای گرم و خشک عربستان به مرکز سیستم مختصر فشار جنوب ایران کشیده می شود. این جریان هوای خشک وقتی از روی خلیج فارس عبور می کند، تبدیل به هوائی گرم و مرطوب می شود و به انگیزه هستی لایه ی وارونگی پائین ناحیه در این هنگام سال ‏هوای مزبور که توانا به صعود نیست پدیده ی شرجی جزیره را مضاعف می کند. از طرفی چرخه ها، یا گردش سیستم های جوی مدیترانه ای که از غرب وارد فضای ایران می شود، و هوای مساوی خویش را به جلو می راند باعث می شود لغایت این هوا از روی آب های خلیج فارس عبور کرده مرطوب شود و گاهی هم سبب نزولاتی روی جزایر کنداب فارس، از دسته کیش و سرنوشت های شرقی مملکت بشود.