موقعیت جغرافیایی کیش

جزیره کیش یک خشکی حقیر چون کشتی نشسته در آب های گرم و کم عمق خلیج فارس است، اشکال اقلیم ها (میکرو کلیمای) آیین به شدت در چیرگی پدیده های ناشی از بستر کبیر آبی است که پهنه ی نوسان دگرگونی ها دمای شبانه روزی آن در روزها سال بسیارکم است. اختناق بخار آب جزیره در اغلب روزها سال غالباً در حدی بسیار بالا اسـت(رطوبت نسبی 50 – 60درصد). کشمکش دمای میانه یومیه جزیره در درازا سنه کم تر از 9 – 10 درجه است و سرنگونی دما هیچ گاه در بی گمان یخبندان یا صفر نیست.

براساس دیتا های هواشناسی مقدار میانه نم در هر کیلوگرم هوای نرخ ویژه تور کیش  گرم و خشک جزیره در دی ماه 15 گرم و تیرماه نزدیک 25 گرم است. هوای مذهب در ماه های مهر الی فروردین، حائز گرمای ملایم ومطبوع است ودر این فاصله ی زمانی جزیره در شرایط زیست محیطی مطلوب قراردارد. از اردیبهشت الی مهر هوای دین گرم و شرجی و میانگین دمای یومیه جزیره در این ماه ها تقریباً تقریبا به هم است. در اردیبهشت چون آب دریا هنوز سرد و نم نسبی پائین است هوای آیین تقریباً خشک و باد آن ملایم، خنک و نسیم وار بوده و رویهمرفته هوای آن بهاری و لطیف و شرایط زیست محیطی آن زیاد دلخواه است.

تفاوت دما بین گرم ترین و سردترین ماه کیش حدود 16درجه است. یعنی دی ماه دارای ناچیز ترین تبخیر با نوسان 12 درصد و خنک ترین و خشک ترین ماه جزیره و مرداد ماه با بیش ترین میزان تبخیر و با تغییر و نوسان نزدیک 28 درصد حائز بیشترین تبخیر و گرم ترین ماه جزیره است. تبخیر زیاد روزها مرداد ماه در وقوع بارش های اتفاقی هر از چندگاه جزیره به چهره رگبارهای موسمی که متأثر از جریان هوای مرطوب اقیانوس هند در این ناحیه است بی تأثیر نیست. باران های اتفاقی مردادماه که عمدتاً سیل آسا است و در مدتی کوتاهی فرو می ریزند، غالباً خاک را شسته و به علت گرمای بالای سطح زمین نم آن ها به سرعت از خاک محو می گردد، و در عین حال باران های این روزها خویش نعمت و رحمت آسمانی است که باید متعلق به سهم ی کافی گرفت و با ایجاد آب بندها و سدهای بزرگ و حقیر متعدد بها تور کیش  آب آن را مهار کرد. با آن که آیین روی گنبد نمکی پیمان دارد، اما برخلاف جزایر دیگر (مانند قشم)، هنوز رأس گنبدهای نمکی تحتانی آن بسیار بالا نیامده است و فلذا خوشبختانه وضع زمین شناختی جزیره به نحوی است که نفوذ آن ها به زیرزمین باعث بالا آمدن شوری نمی شود و با تمهیداتی میتوان نزولات آسمانی را مدتها بعد از هر بارندگی در آب بندها نگهداری کرد و بیشینه استفاده از آنها را رو کرد (زمینهای شوق جزیره نسبت به همه مساحت آن زیاد ناچیز است).